Sunday, 23 August 2015

108 Names of Sree Anjaneya - Sree Anjaneya Ashtothram


1 Om Angenayaya namah
2 Om Mahaveeraya namah
3 Om Hanumate namah
4 Om Marutatmajaya namah
5 Om Tatva-gnyana-pradaya namah
6 Om Sita-devi-mudhra-padraya kaya namah
7 Om Ashokavani-kaachetre namah
8 Om Sarva-maya-vibham-janaya namah
9 Om Sarva-banda-vimokthre namah
10 Om Raksho-vidhvamsa-karakaya namah
11 Om Para-vidhya-pariharaya namah
12 Om Para-shourya-vinashanaya namah
13 Om Paramamtra-niraakarte namah
14 Om Parayantra-pradbedakaaya namah
15 Om Sarwagraha-vinaashine namah
16 Om Bhimasena-sahayakrute namah
17 Om Sarwa-dukhaharaaya namah
18 Om Sarwa-lokachaarinye namah
19 Om Manojavaaya namah
20 Om Paarijaata drumulasdhaya namah
21 Om Sarwa-mantra-swarupine namah
22 Om Sarwa-tantra-swarupine namah
23 Om Sarwa-yantratmakaaya namah
24 Om Kapeeshwaraaya namah
25 Om Mahakaayaaya namah
26 Om Sarwa-rogaharaaya namah
27 Om Prabhave namah
28 Om Balasiddhikaraaya namah
29 Om Sarwa-vidya-sampatpradaa-yakaaya namah
30 Om Kapisenaa-naayakaaya namah
31 Om Bhavishya-chatu-rananaaya namah
32 Om Kumaara-bramhachaarine namah
33 Om Ratna-kundala-deeptamate namah
34 Om Sanchala-dwala-sannaddha-lambamaana shikhojwalaaya namah
35 Om Gandharwa-vidya-tatwagnyaya namah
36 Om Mahabala-paraakramaaya namah
37 Om Kaaraa-gruha-vimoktre namah
38 Om Shrumkhalaa-bandhamochakaaya namah
39 Om Saagarottarakaaya namah
40 Om Pragnyaya namah
41 Om Raama-dhutaaya namah
42 Om Prataapavate namah
43 Om Vaanaraaya namah
44 Om Kesaree-sutaaya namah
45 Om Seetaa-shoka-nivaaranaaya namah
46 Om Amjanaa-garbha-sambhutaaya namah
47 Om Baalaarka-sadrushaananaaya namah
48 Om Vibhishana-priyakaraaya namah
49 Om Dhashagreva-kulaamtakaaya namah
50 Om Lakshana-pranadaataaya namah
51 Om Vajra-kaayaaya namah
52 Om Mahadyutaye namah
53 Om Chinrajeevine namah
54 Om Raamabhaktaya namah
55 Om Daitya-kaarya-vighatakaaya namah
56 Om Akshahamtre namah
57 Om Kaancha-naabhaya namah
58 Om Pancha-vaktraya namah
59 Om Maha-tapaaya namah
60 Om Lamkhinee-bhamjanaaya namah
61 Om Srimate namah
62 Om Simhaka-pranabhamjanaaya namah
63 Om Gandha-maadana-sailasdhaya namah
64 Om Lankaa-puravidaahakaaya namah
65 Om Sugriva-sachi-vaaya namah
66 Om Ddhiraaya namah
67 Om Shuraya namah
68 Om Daityakulamtakaaya namah
69 Om Suraarchitaaya namah
70 Om Mahatejaaya namah
71 Om Raama-chudaa-manipradaaya namah
72 Om Kaama-rupaaya namah
73 Om Pingalakshaya namah
74 Om Vaardhi-mainaaka-pujitaaya namah
75 Om Kabali-kruta-martamda-mamdalaaya namah
76 Om Vijitem-driyaaya namah
77 Om Raama-sugriva-samdhaatre namah
78 Om Maha-raavana-mardhanaaya namah
79 Om Spatikaabhaya namah
80 Om Vaagadhishaya namah
81 Om Navavya-kruti-panditaaya namah
82 Om Chatur-bahave namah
83 Om Deena-bandhave namah
84 Om Mahatmaya namah
85 Om Bhaktha-vastalaaya namah
86 Om Sanjeeva-vanaanna-graaharthe namah
87 Om Shuchaye namah
88 Om Vaagmine namah
89 Om Drudavrataaya namah
90 Om Kaalaneme-pramadha-naaya namah
91 Om Hari-markata-markataaya namah
92 Om Damtaaya namah
93 Om Shantaaya namah
94 Om Prasanaatmane namah
95 Om Shatakanta-madaapahrute namah
96 Om Yogine namah
97 Om Raamakadhalolaaya namah
98 Om Seetaanveshana-panditaaya namah
99 Om Vajra-damstraya namah
100 Om Vajranakhaya namah
101 Om Rudhra-veerya-samudbavaaya namah
102 Om Indhra-jitpra-hitaa-mogha bramhastra nivaarakaaya namah
103 Om Paardha-dhwajaagra-samvaasine namah
104 Om Shara-panjara-bhedhakaaya namah
105 Om Dashabaahave namah
106 Om Lokapujyayaa namah
107 Om Jaamba-vatpri-tiva-rdhanaaya namah
108 Om Seetaa-sameta sreeraamapaada sevaa Duramdharaaya namah

Om Naanavidha parimal pathra pushpaani samaypyaami!!

No comments:

Post a Comment