Thursday, 20 August 2015

శ్రీ లలిత అష్టోత్తర శతనామావళి

ఓం-ఐం-హ్రీం-శ్రీం |

రజతాచలశృంగాగ్రమధ్యస్థాయై నమో నమః |
హిమాచలమహావంశపావనాయై నమో నమః || ౧ ||
శంకరార్ధాంగసౌందర్యలావణ్యాయై నమో నమః |
లసన్మరకతస్వచ్ఛవిగ్రహాయై నమో నమః || ౨ ||
మహాతిశయసౌందర్యలావణ్యాయై నమో నమః |
శశాంకశేఖరప్రాణవల్లభాయై నమో నమః || ౩ ||
సదాపంచదశాత్మైక్యస్వరూపాయై నమో నమః |
వజ్రమాణిక్యకటకకిరీటాయై నమో నమః || ౪ ||
కస్తూరీతిలకోల్లాసనిటిలాయై నమో నమః |
భస్మరేఖాంకితలసన్మస్తకాయై నమో నమః || ౫ ||
వికచాంభోరుహదళలోచనాయై నమో నమః |
శరచ్చాంపేయపుష్పాభనాసికాయై నమో నమః || ౬ ||
లసత్కాంచనతాటంకయుగళాయై నమో నమః |
మణిదర్పణసంకాశకపోలాయై నమో నమః || ౭ ||
తాంబూలపూరితస్మేరవదనాయై నమో నమః |
సుపక్వదాడిమీబీజరదనాయై నమో నమః || ౮ ||
కంబుపూగసమచ్ఛాయకంధరాయై నమో నమః |
స్థూలముక్తాఫలోదారసుహారాయై నమో నమః || ౯ ||
గిరీశబద్ధమాంగల్యమంగలాయై నమో నమః |
పద్మపాశాంకుశలసత్కరాబ్జాయై నమో నమః || ౧౦ ||
పద్మకైరవమందారసుమాలిన్యై నమో నమః |
సువర్ణకుంభయుగ్మాభసుకుచాయై నమో నమః || ౧౧ ||
రమణీయచతుర్బాహుసంయుక్తాయై నమో నమః |
కనకాంగదకేయూరభూషితాయై నమో నమః || ౧౨ ||
బృహత్సౌవర్ణసౌందర్యవసనాయై నమో నమః |
బృహన్నితంబవిలసజ్జఘనాయై నమో నమః || ౧౩ ||
సౌభాగ్యజాతశృంగారమధ్యమాయై నమో నమః |
దివ్యభూషణసందోహరంజితాయై నమో నమః || ౧౪ ||
పారిజాతగుణాధిక్యపదాబ్జాయై నమో నమః |
సుపద్మరాగసంకాశచరణాయై నమో నమః || ౧౫ ||
కామకోటిమహాపద్మపీఠస్థాయై నమో నమః |
శ్రీకంఠనేత్రకుముదచంద్రికాయై నమో నమః || ౧౬ ||
సచామరరమావాణీవీజితాయై నమో నమః |
భక్తరక్షణదాక్షిణ్యకటాక్షాయై నమో నమః || ౧౭ ||
భూతేశాలింగనోద్భూతపులకాంగ్యై నమో నమః |
అనంగజనకాపాంగవీక్షణాయై నమో నమః || ౧౮ ||
బ్రహ్మోపేంద్రశిరోరత్నరంజితాయై నమో నమః |
శచీముఖ్యామరవధూసేవితాయై నమో నమః || ౧౯ ||
లీలాకల్పితబ్రహ్మాండమండలాయై నమో నమః |
అమృతాదిమహాశక్తిసంవృతాయై నమో నమః || ౨౦ ||
ఏకాతపత్రసామ్రాజ్యదాయికాయై నమో నమః |
సనకాదిసమారాధ్యపాదుకాయై నమో నమః || ౨౧ ||
దేవర్షిభిస్స్తూయమానవైభవాయై నమో నమః |
కలశోద్భవదుర్వాసఃపూజితాయై నమో నమః || ౨౨ ||
మత్తేభవక్త్రషడ్వక్త్రవత్సలాయై నమో నమః |
చక్రరాజమహాయంత్రమధ్యవర్త్యై నమో నమః || ౨౩ ||
చిదగ్నికుండసంభూతసుదేహాయై నమో నమః |
శశాంకఖండసంయుక్తమకుటాయై నమో నమః || ౨౪ ||
మత్తహంసవధూమందగమనాయై నమో నమః |
వందారుజనసందోహవందితాయై నమో నమః || ౨౫ ||
అంతర్ముఖజనానందఫలదాయై నమో నమః |
పతివ్రతాంగనాభీష్టఫలదాయై నమో నమః || ౨౬ ||
అవ్యాజకరుణాపూరపూరితాయై నమో నమః |
నితాంతసచ్చిదానందసంయుక్తాయై నమో నమః || ౨౭ ||
సహస్రసూర్యసంయుక్తప్రకాశాయై నమో నమః |
రత్నచింతామణిగృహమధ్యస్థాయై నమో నమః || ౨౮ ||
హానివృద్ధిగుణాధిక్యరహితాయై నమో నమః |
మహాపద్మాటవీమధ్యనివాసాయై నమో నమః || ౨౯ ||
జాగ్రత్స్వప్నసుషుప్తీనాం సాక్షిభూత్యై నమో నమః |
మహాపాపౌఘపాపానాం వినాశిన్యై నమో నమః || ౩౦ ||
దుష్టభీతిమహాభీతిభంజనాయై నమో నమః |
సమస్తదేవదనుజప్రేరికాయై నమో నమః || ౩౧ ||
సమస్తహృదయాంభోజనిలయాయై నమో నమః |
అనాహతమహాపద్మమందిరాయై నమో నమః || ౩౨ ||
సహస్రారసరోజాతవాసితాయై నమో నమః |
పునరావృత్తిరహితపురస్థాయై నమో నమః || ౩౩ ||
వాణీగాయత్రీసావిత్రీసన్నుతాయై నమో నమః |
రమాభూమిసుతారాధ్యపదాబ్జాయై నమో నమః || ౩౪ ||
లోపాముద్రార్చితశ్రీమచ్చరణాయై నమో నమః |
సహస్రరతిసౌందర్యశరీరాయై నమో నమః || ౩౫ ||
భావనామాత్రసంతుష్టహృదయాయై నమో నమః |
సత్యసంపూర్ణవిజ్ఞానసిద్ధిదాయై నమో నమః || ౩౬ ||
శ్రీలోచనకృతోల్లాసఫలదాయై నమో నమః |
శ్రీసుధాబ్ధిమణిద్వీపమధ్యగాయై నమో నమః || ౩౭ ||
దక్షాధ్వరవినిర్భేదసాధనాయై నమో నమః |
శ్రీనాథసోదరీభూతశోభితాయై నమో నమః || ౩౮ ||
చంద్రశేఖరభక్తార్తిభంజనాయై నమో నమః |
సర్వోపాధివినిర్ముక్తచైతన్యాయై నమో నమః || ౩౯ ||
నామపారయణాభీష్టఫలదాయై నమో నమః |
సృష్టిస్థితితిరోధానసంకల్పాయై నమో నమః || ౪౦ ||
శ్రీషోడశాక్షరీమంత్రమధ్యగాయై నమో నమః |
అనాద్యంతస్వయంభూతదివ్యమూర్త్యై నమో నమః || ౪౧ ||
భక్తహంసపరీముఖ్యవియోగాయై నమో నమః |
మాతృమండలసంయుక్తలలితాయై నమో నమః || ౪౨ ||
భండదైత్యమహాసత్త్వనాశనాయై నమో నమః |
క్రూరభండశిరచ్ఛేదనిపుణాయై నమో నమః || ౪౩ ||
ధాత్రచ్యుతసురాధీశసుఖదాయై నమో నమః |
చండముండనిశుంభాదిఖండనాయై నమో నమః || ౪౪ ||
రక్తాక్షరక్తజిహ్వాదిశిక్షణాయై నమో నమః |
మహిషాసురదోర్వీర్యనిగ్రహాయై నమో నమః || ౪౫ ||
అభ్రకేశమహోత్సాహకారణాయై నమో నమః |
మహేశయుక్తనటనతత్పరాయై నమో నమః || ౪౬ ||
నిజభర్తృముఖాంభోజచింతనాయై నమో నమః |
వృషభధ్వజవిజ్ఞానభావనాయై నమో నమః || ౪౭ ||
జన్మమృత్యుజరారోగభంజనాయై నమో నమః |
విధేయముక్తవిజ్ఞనసిద్ధిదాయై నమో నమః || ౪౮ ||
కామక్రోధాదిషడ్వర్గనాశనాయై నమో నమః |
రాజరాజార్చితపదసరోజాయై నమో నమః || ౪౯ ||
సర్వవేదాంతసంసిద్ధసుతత్త్వాయై నమో నమః |
శ్రీవీరభక్తవిజ్ఞానవిధానాయై నమో నమః || ౫౦ ||
అశేషదుష్టదనుజసూదనాయై నమో నమః |
సాక్షాచ్ఛ్రీదక్షిణామూర్తిమనోజ్ఞాయై నమో నమః || ౫౧ ||
హయమేధాగ్రసంపూజ్యమహిమాయై నమో నమః |
దక్షప్రజాపతిసుతవేషాఢ్యాయై నమో నమః || ౫౨ ||
సుమబాణేక్షుకోదండమండితాయై నమో నమః |
నిత్యయౌవనమాంగల్యమంగళాయై నమో నమః || ౫౩ ||
మహాదేవసమాయుక్తశరీరాయై నమో నమః |
చతుర్వింశతితత్త్వైక్యస్వరూపాయై నమో నమః || ౫౪ ||

No comments:

Post a Comment