Saturday, 22 August 2015

Daridra Dukha Dahana Strotam

Vishveshvaraya Narakarnava Taranaya
Karnamrutaya Shashishekhara Dharanaya
Karpurakantidhavalaya Jatadharaya
Daridraya Dukha Dahanaya Namah Shivaya
Gauripriyaya Rajanishakaladharaya
Kalantakaya Bhujagadhipankanaya
Gangadharaya Gajarajavimardanaya
Daridrya Dukhadahanaya Namah Shivaya
Bhaktipriyaya Bhavarogabhayapahaya
Ugraya Durgabhavasagarataranaya
Jyotirmayaya Gunanamasunutyakaya
Daridraya Dukhadahanaya Namah Shivaya
Charmambaraya Shavabhasmavilepanaya
Bhalekshanaya Manikundala Manditaya
Manjirapadayugalaya Jatadharaya
Daridraya Dukhadahanaya Namah Shivaya
Panchananaya Phaniraja Vibhushanaya
Hemamshukaya Bhuvanatrayamanditaya
Anandabhumivaradaya Tamomayaya
Daridraya Dukhadahanaya Namah Shivaya
Bhanupriyaya Bhavasagarataranaya
Kalantakaya Kamalasanapujitaya
Netratrayaya Shubhalakshana Lakshitaya
Daridrya Duhkhadahanaya Namah Shivaya
Ramapriyaya Raghunathavarapradaya
Nagapriyaya Narakarnavataranaya
Punyeshu Punyabharitaya Surarchitaya
Daridraya Dukha Dahanaya Namah Shivaya
Mukteshwaraya Phaladaya Ganeshwaraya
Gitapriyaya Vrushabheshwara Vahanaya
Matangacharmavasanaya Maheshwaraya
Daridraya Dukhadahanaya Namah Shivaya
Phalasruthi
Vasishtena Krutham Stotram
Sarva Sampathkaram Param
Trisandhyam Ya Padenithyam

No comments:

Post a Comment