Saturday, 22 August 2015

Ganesha Pancharatnam

Mudakaratha Modakam Sada Vimukthi Sadhakam Kaladaravathamskam Vilasi Lokarakshakam Anaayakaik Nayakam Vinashithebha Dhyathakam Natha shubhashu Nashakam Namami Tham Vinayakam

Nathetharathi Bheekaram Namodhitharka Bhaswaram Namthsurari Nirjaram Nathadikaa Paduddaram Sureswaram Nidhishwaram Gajeswaram Ganeswaram Maheshwaram Thvamashraye Parathparam Nirantharam

Samastha Loka Shankaram Nirastha Dhaithya Kunjaram Daretharodaram Varam VareBhavakthra Maksharam Krupakaram Kshamakaram Mudhakaram Yashaskaram Manaskaram Namskrutham Namskaromi Bhaswaram

 Akincha narthi marjanam Chirantha Nokthi Bhajanam Purari Purva Nandanam Surari Gurva Charvanam Prapancha nasha Bheeshanam Dhananjayadi Bhooshanam Kapola Danavaranam Bhaje Purana Varanam

Nithantha Kantha Dhantha Khanthi Mantha Kantha Kathmajam Achinthya Roopa Manthaheena Mantharaya Krunthanam Hrudanthare Nirantharam Vasanthameva Yoginam Thamekadantha Mevatham Vichintha Yami Santhatham

Maha Ganesha Pancharathna Madarena Yonvaham Prjalpathi Prabhathake Hrudismaram Ganeswaram Arogathaam Dhoshathaam Susahitheem Suputhratham Samahithaayu rashta Bhoothi mabhu paithi Soochiraath

No comments:

Post a Comment