Wednesday, 26 August 2015

Siva Tandava Stotram

జటాకటాహ సంభ్రమ ద్భ్రమ న్నిలింప నిర్ఝరీ,

విలోలవీచివల్లరీ విరాజమానమూర్థని;

ధగధగ ధగజ్జ్వల ల్లలాటపట్టపావకే,

కిశోర చంద్ర శేఖరే రతిః ప్రతిక్షణం మమ. ||1 || ధరా ధరేంద్ర నందినీ విలాస బందు బంధుర, 

స్ఫురదృగంత సంతతి ప్రమోద మాన మానసే , 

కృపా కటాక్ష ధోరణీ నిరుద్ధ దుందరాపది, 

క్వచి ద్దిగంబరే మనో వినోద మేతు వస్తుని . ||2||జటా భుజంగ పింగళ స్ఫురత్ఫణామణిప్రభ,

కదంబ కుంకుమ ద్రవ ప్రలిప్త దిగ్వధూముఖే;

మదాంధ సిందురస్ఫురత్త్వ గుత్తరీయ మేదురే,

మనోవినోదమద్భుతం భిభర్తు భూతభర్తరి. ||3||సహస్రలోచన ప్రభృ త్యశేష లేఖ శేఖరః,

ప్రసూన ధూళిధోరణీ విధూసరాంఘ్రి పీఠభూః;

భుజంగరాజ మాలయా నిబద్ధ జాట జూటకః,

శ్రియైచిరాయజాయతాం చకోరబంధు శేఖరః. ||4||లలాట చత్వరజ్వల ద్ధనంజయ స్ఫులింగభా,

నిపీత పంచసాయకం నమ న్నిలింపనాయకం;

సుధామయూఖ లేఖయా విరాజమాన శేఖరం,

మహాకపాలి సంపదే శిరోజటాలమస్తునః. ||5||కరాల ఫాల పట్టికా ధగద్ధగద్ధగ జ్జ్వల,

ద్ధనంజయాహుతికృత ప్రచండపంచసాయకే;

ధరాధరేంద్ర నందినీ కుచాగ్ర చిత్ర పత్రక,

ప్రకల్పనైక శిల్పిని త్రిలోచనే మతిర్మమ. ||6||నవీన మేఘ మండలీ నిరుద్ధ దుర్ధరస్ఫురత్,

త్కుహు నిశీధీనీతమః ప్రబంధ బంధకంధరః;

నిలింపనిర్ఝరీధర స్తనోతు కృత్తిసింధురః,

కలానిదానా బంధురః శ్రియం జగద్ధురంధరః. ||7||ప్రఫుల్ల నీలపంకజ ప్రపంచ కాలి మచ్ఛటా,

విడంబి కంఠ కంధరా రుచి ప్రబంధ కంధరం;

స్మరచ్చిదం, పురచ్చిదం, భవచ్చిదం, మఖచ్చిదం,

గజచ్ఛి దంధ కచ్చిదం తమంత కచ్ఛిదం భజే. ||8||అగర్వ సర్వ మంగళా కలాకదంబ మంజరీ,

రసప్రవాహ మాధురీ విజృంభణా మధువ్రతం;

స్మరాంతకం, పురాంతకం, భవాంతకం, మఖాంతకం,

గజాంత కాంధ కాంతకం తమంతకాంతకం భజే. ||9||జయత్వ దభ్ర విభ్రమ ద్భ్రమద్భుజంగ మస్ఫుర,

ద్ధగ ద్ధగ ద్వినిర్గ మత్కరాల ఫాల హవ్యవాట్;

ధిమి ద్ధిమి ద్ధిమి ధ్వన మృదంగ తుంగ మంగళ,

ధ్వని క్రమ ప్రవర్తిత ప్రచండ తాండవశ్శివః. ||10||దృషద్విచిత్ర తల్పయో ర్భుజంగ మౌక్తి కస్రజో,

ర్గరిష్ఠరత్న లోష్ఠయోః సుహృద్వి పక్ష పక్షయోః;

తృణారవింద చక్షుషోః ప్రజా మహీ మహేంద్రయో,

స్సమం ప్రవర్తితం కదా సదా శివం భజామ్యహమ్. ||11||కదా నిలింప నిర్ఝరీ నికుంజ కోట రేవస,

న్విముక్త దుర్మతిస్సదా శిరస్థ మంజలిం వహన్;

విముక్త లోల లోల లోచనో లలాట ఫాల లగ్నక,

శ్శివేతి మంత్ర ముచ్చరన్ కదా సుఖీ భవామ్యహమ్. ||12|| ఇమం హి నిత్యమేవ ముత్త మోత్తమం స్తమం,

పఠన్ స్మరన్ బ్రువన్నరో విశుద్ధి మేతి సంతతం;

హరే గురౌ సుభక్తి మాశు యాతినాన్యథా గతిం,

విమోహనం హి దేహినాం సుశంకరస్య చింతనమ్. ||13||పూజావసాన సమయే దశ వక్త్ర గీతం,

య శ్శంభు పూజన మిదం పఠతి ప్రదోషే;

తస్య స్థిరాం రథ గజేంద్ర తురంగ యుక్తాం,

లక్ష్మీం సదైవ సుముఖీం ప్రదదాతి శంభుః. ||14||

||లక్ష్మీం సదైవ సుముఖీం ప్రదదాతి శంభుః.||

No comments:

Post a Comment